Všeobecné podmínky používání serveru Energie-mista.cz

1. Definice

1.1 Server Energie-mista.cz (dále jen Server) je veřejný webový server pořádající kurzy rozvoje osobnosti, provozující služby měření energie místa, publikující články, audio informace, audiovizuální informace a diskuze.

1.2 Provozovatel serveru Energie-mista.cz (dále jen Provozovatel) je Napojení s.r.o., se sídlem Lerchova 266/36, 602 00, Brno, IČ 29194440.

1.3 Uživatel je osoba, která se přihlásila zadáním své emailové adresy k odebírání zpravodaje emailem nebo zaškrtla "Souhlasím s podmínkami používání" (dále jen Podmínky) při objednávání kurzu nebo služby měření energie místa, případně se registrovala na fórum forum.napojeni.cz.

2. Registrace Uživatele

2.1 Zaškrtnutí „Souhlasím s podmínkami používání“ se bere jako souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a akceptování veškerých jejich ustanovení.

2.2 Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

2.3 Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

2.4 Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazné pro obě strany.

2.5 Každý Uživatel Serveru může být na Serveru v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

2.6 Při registraci je Uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu a jméno či přezdívku popř. další údaje požadované Provozovatelem.

3. Soukromí

3.1 Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře nebo registrací k odběru newsletteru nebo registrací fórum forum.napojeni.cz potvrdil Uživatel, že souhlasí se pracováním poskytnutých osobních údajů Provozovatelem, a to za následujících Podmínek:

3.2 Svůj souhlas uděluje na dobu, dokud nezruší svoji registraci na Serveru.

3.3 Zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.4 Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďována za účelem zařazení údajů do databáze, registrace na kurzy, prodeje zboží, ke statistickému zpracování, marketingovým účelům serveru Energie-mista.cz a k zasílání informačních sdělení.

3.5 Osobní údaje Uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech.

3.6 Osobní údaje Uživatele je možné na žádost Uživatele vymazat z databáze Provozovatele.

3.7 Souhlas se zpracováním osobních dat může být kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu, adresovaného na adresu sídla Provozovatele.

3.8 Po doručení odvolání souhlasu Provozovateli budou bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze Serveru odstraněny.

3.9 Provozovatel se zavazuje osobní údaje zadané Uživatelem neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem, pro nějž jsou tato Data shromažďována.

3.10 Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli, aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených serverů, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

3.11 Uživatel bere na vědomí, že Příspěvky, které dobrovolně poskytne vložením na Server, mohou být použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby získají přístup k Příspěvkům jednotlivých Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Datum zveřejnění 1. 4. 2011